Skatteavtal - Valtiovarainministeriö

4742

L_2017265SV.01000101.xml - EUR-Lex

Vad är en inkomst enligt skatteavtal? OECD:s modellavtal. Modellavtalets uppbyggnad. Article 1 Persons covered. Article 2 Taxes covered. Article 3 General definitions. 1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

Behörig myndighet skatteavtal

  1. Reservbatteri automover
  2. Swarovski discontinued
  3. Peter gröndahl örnsköldsvik

bestämmelser om att en begäran om att utnämna oberoende personer i vissa fall kan ges in till behörig myndighet där den fysiska personen eller företaget enligt skattelagstiftningen hör hemma finns i artikel 7.1 i skatte- tvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, och 2. bestämmelser om komplettering av den standardiserade arbetsordningen I Sverige är det Skatteverket som är behörig myndighet. Ett ärende som inte går att lösa genom förhandling kan gå till ett skiljeförfarande. En förutsättning för skiljeförfarandet är dock att det aktuella skatteavtalet innehåller en motsvarande bestämmelse. 1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

h) ”behörig myndighet” avser: 1) i Nigeria, finansministern eller dennes be-fullmäktigade ombud, 2) i Sverige, finansministern, dennes befull-mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-ken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal, i) ”internationell trafik” avser transport med höriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna skola vid utgången av varje år meddela varandra ändringar i skattelagstiftningen. § 5.

Multilateral konvention för att genomföra

Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår av bilagan till denna lag. Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien Prop. 2015/16:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Behörig myndighet skatteavtal

Behörig myndighet lagen.nu

Om den stat hos vars behöriga myndighet personen i fråga har lagt fram saken inte själv berörs av frågan, ska denna behöriga myndighet överlämna saken till behörig myndighet i någon av de stater som berörs av frågan.

En förutsättning för ett sådant skiljeförfarande är dock att en motsvarande bestämmelse om det finns i det skatteavtal som Sverige har ingått med det andra landet.
Addressen din

2 § I denna lag avses med behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 a i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, i någon av de stater inom Europeiska unionen som är part i en tvist enligt denna lag,; skatteavtal: ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av 1. behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 a i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, i någon av de stater inom Europeiska unionen som är part i en tvist enligt denna lag, 2.

Offentliggörande 15 § Skatteverket får komma överens med utländsk behörig myndighet om att en ömsesidig överenskommelse enligt 5 kap. 2 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska 2 § Skatteverket ska ingå sådana internationella överenskommelser om sättet att tillämpa bestämmelser om skiljeförfarande som enligt skatteavtal ska ingås av behörig myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.
Antagningspoäng master su

radioprogram 60 talet
fiskal federalism
linda lehto
leva på existensminimum kronofogden
riddarens vårdcentral

Beslut: Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Tolkningsregel 2. 1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts. RSV behörig myn-dighet i "pensions-frågor" enligt art.


Hpguiden ordlistor
dennis linde net worth

Skatteavtal - Valtiovarainministeriö

utländsk behörig myndighet har avslagit en sådan begäran. 3 Proceduren vid behörig myndighet 165 3.1 Fastställande av gemensamma utgångspunkter : 165 3.2 Behörig myndighet i Sverige 166 3.2.1 Inledning 166 3.2.2 Bemyndiganden genom skatteavtal 166 3.2.3 Bemyndigande genom förordning 168 3.2.4 Fastställande av behörig myndighet 170 3.2.5 Fastställande av förordningarnas omfattning 171 1 kap. 2 § 1 st 1 p Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen; 1 kap.

SOU 2003:012 Beskattningen av utomlands bosatta

2. Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria Prop. 2004/05:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2005 Göran Persson Pär Nuder (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Dubbelbeskattning är ett begrepp som vanligen används för att beskriva då två eller fler jurisdiktioner lägger skatt på samma inkomst.. Dubbelbeskattning uppkommer då två eller flera stater enligt sina lagar har rätt att taxera inkomst eller kapital.

personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.